dissabte, 29 de setembre de 2012

Compra o venda d'un vehicle

Com declarar la compra d'un vehicle de segona mà

Gestions que heu de fer

a) Emplenar el model d’autoliquidació de l’impost. (model 627)
b) Ingressar l’import autoliquidat i presentar la documentació del vehicle. (El 5%, hi ha un simulador també Simulador de valor dels vehicles  i molta paciència mentre carrega les dades! )
c) Presentar la carta de pagament, junt amb la documentació del vehicle, a la Prefectura provincial de Trànsit, per fer el canvi de la titularitat del vehicle.

 Condicions d'ús del servei de cita prèvia per a la transmissió de vehicles usats

El servei es prestarà dins del primer mes a comptar des de la data de l'acte o contracte.
Per utlitzar aquest servei no cal que demaneu cita prèvia.
Lloc i horari: el servei es presta a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i a les oficines liquidadores, dins l'horari d'atenció al públic.
Documentació:
A) Quan s’ha de liquidar la transmissió d’un vehicle:
a) Fotocòpia del DNI de la persona compradora.
b) Fotocòpia del DNI de la persona venedora.
c) Fitxa tècnica del vehicle.
d) Permís de circulació.
e) Fotocòpia de la declaració censal on consti l’alta en l’ IAE (quan qui ven és una persona empresariària o professional que transmet un vehicle afecte a la seva activitat).
f) Fotocòpia de la declaració censal (quan qui compra té com a activitat habitual la compravenda de vehicles usats)

Aplicació de sol·licitud de cita prèvia

1 comentari:

Ignasi Tort ha dit...

Actualització Gener 2012

Documentació que cal presentar

Documentació personal

Original del DNI en vigència. En cas que no el tingueu cal presentar el resguard d'haver-lo demanat i el llibre de família, passaport, permís de conduir o altres documents que acreditin les dades del DNI. En cas que qui presenti la documentació no sigui la mateixa persona que hagi adquirit el vehicle cal que dugui l'original del seu DNI així com una autorització per realitzar la gestió.
Si us heu canviat de domicili i la nova adreça no figura al DNI haureu d'acreditar el canvi de lloc de residència. Si no heu canviat de municipi només cal un rebut de serveis (llum, aigua...) on figuri la nova adreça. Si el municipi on residiu ara és diferent del d'abans haureu d'aportar un certificat d'empadronament o targeta censal.
En el cas d'estrangers residents a Espanya és necessari el passaport i el número d'identificació d'estrangers.
En el cas de persones incapacitades o de menors d'edat s'hauran d'aportar les dades i el DNI del pare, mare o tutor i un document que acrediti en condició de què actuen.
En el cas de persones jurídiques s'ha de presentar la targeta d'identificació fiscal i acreditar la identitat i representació de la persona signant.

Documentació del vehicle

Original del permís o llicència de circulació.
Original i fotocòpia del document acreditatiu de la transmissió (contracte de compravenda o factura de la venda).
Si el vehicle va ser lliurat a una empresa dedicada a la compravenda com a part del preu d'un altre vehicle, s'ha de presentar l'original i una fotocòpia del document justificatiu del seu lliurament.
El document acreditatiu de la transmissió no és necessari en el cas que el venedor i el comprador presentin les seves sol·licituds conjuntament.

Des de l'1 de gener de 2011 per realitzar els canvis de titularitat del vehicle només s'exigeix la presentació del rebut del pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als titulars que no hagin abonat l'impost.
Si la venda s'ha realitzat a una empresa de compravenda o a un concessionari de vehicles, s'ha de sol·licitar, a més, la baixa temporal per transmissió. El vehicle no podrà circular fins que no s'hagi formalitzat el canvi de nom en el permís de circulació.